Word form, Paraphrase, Antonym "boast"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase, Antonym "boast"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của"advocate" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"advocate" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Humble - IELTS TUTOR xét ví dụ: He was very humble about his achievements and didn't like to boast.
 • Modest - IELTS TUTOR xét ví dụ: She was modest about her success and didn't want to show off.
 • Belittle - IELTS TUTOR xét ví dụ: She didn't like to boast, so she tried to belittle her achievements.
 • Decry - IELTS TUTOR xét ví dụ: He didn't want to boast, so he decried his own talents.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"information"tiếng anh
 • Understate - IELTS TUTOR xét ví dụ: He didn't want to boast, so he understated his accomplishments.
 • Play down - IELTS TUTOR xét ví dụ: She didn't want to boast, so she played down her success.
 • Minimize - IELTS TUTOR xét ví dụ: She didn't want to boast, so she tried to minimize her accomplishments.

IV. Word form của "advocate" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Boaster - IELTS TUTOR xét ví dụ: She was known to be a big boaster about her talents.
 • Boastful - IELTS TUTOR xét ví dụ: His boastful attitude made him unpopular among his colleagues.
 • Boastfully - IELTS TUTOR xét ví dụ: She spoke boastfully about her accomplishments.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "control" tiếng anh
 • Boastfulness - IELTS TUTOR xét ví dụ: Her boastfulness was seen as a negative trait by many.
 • Unboastful - IELTS TUTOR xét ví dụ: Her unboastful nature made her a likable person.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR