Word form "legislation" tiếng anh

· Word form

I. Kiến thức liên quan

II. Word form của từ ''legislation'' tiếng anh

1. a parliamentary/draft/new/effective/tough/complex/controversial/unworkable/knee-jerk+ legislation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The police think that such legislation would be unworkable. 
 • The terrorist attack prompted knee-jerk legislation.

2. a piece of legislation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a major piece of legislation

3. need, require, call for, propose a legislation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They are calling for tough legislation to tackle this problem.

4. draft, draw up, initiate a legislation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Anyone has the right to initiate legislation in Parliament by means of a private bill.

5. approve, enact, introduce, pass a legislation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Congress approved legislation which outlawed the sale of the drug.
 • Democrats plan to introduce legislation next week. (IELTS TUTOR giải thích: Đảng Dân chủ dự định sẽ ban hành một đạo luật vào tuần tới)

6. adopt a legislation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Member states may not adopt legislation contrary to EU law.

7. block, delay a legislation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The reform will make it more difficult for MPs to block legislation.

8. amend, comply with a legislation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Companies have until December 31 to comply with the new legislation.

9. a legislation + come into effect, come into force

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • New legislation on drink-driving comes into effect at the end of the year.

10. under a legislation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This will be a criminal offence under the new legislation.

11. against a legislation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They are planning the introduction of legislation against sex discrimination.

12. legislation on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Legislation on this issue is urgently needed.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Tại sao chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE