Word form của từ "multiply" tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form của từ "multiply" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Word form của ''multiply'' tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • multiplication: the act or process of multiplying
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The multiplication of 3 by 4 equals 12.
  • multiplier: a factor that increases a quantity or number
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The multiplier effect of tourism on the local economy.
  • multiplex: a complex consisting of several connected buildings or theaters
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: We went to the multiplex to watch the latest blockbuster.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR