Word form của từ "impressionable" tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form của từ "impressionable" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Word form của từ "impressionable" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Impression
 • Impress
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His speech was meant to impress the audience.
 • Impressionism 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The art movement of impressionism emphasized capturing the momentary impression of light.
 • Impressive  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ"impressive"&"impressively"tiếng anh -...
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His performance was impressive and left the audience in awe.
 • Impressionability
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His impressionability made him susceptible to manipulation.
 • Impressionism
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The book explored the philosophy of impressionism in art and literature.
 • Impressionistic
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The film used impressionistic techniques to convey the mood and atmosphere.
 • Impressionable
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The young child was impressionable and easily influenced by others.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR