Word form của "complement"

· Word form

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Word form của "complement"

complementary (adj) hỗ trợ, bổ sung cho nhau, bù qua bù lại

(useful or attractive together)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Designers usually recommend wearing complementary colors. (IELTS TUTOR giải thích: Các nhà thiết kế thường giới thiệu việc mặc những màu sắc phối hợp với nhau)
  • complementary colours/flavours/skills 
  • My family and my job both play an important part in my life, fulfilling separate but complementary needs.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking