Paraphrase & Antonyms (trái nghĩa) của từ "so-called"

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Paraphrase & Antonyms (trái nghĩa) của từ "so-called"

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"so-called" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Supposed - IELTS TUTOR xét ví dụ: The supposed expert turned out to be a fraud.

 • Alleged - IELTS TUTOR xét ví dụ: The alleged thief was caught on camera.

 • Quasi - IELTS TUTOR xét ví dụ: The quasi-intellectual speaker failed to impress the audience.

 • Self-proclaimed - IELTS TUTOR xét ví dụ: The self-proclaimed guru was not taken seriously by the audience.

 • Pretend - IELTS TUTOR xét ví dụ: The pretend scientist had no scientific background. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"hard"tiếng anh

 • Would-be - IELTS TUTOR xét ví dụ: The would-be actor auditioned for the role but was rejected.

 • In name only - IELTS TUTOR xét ví dụ: The company was successful in name only.

III. Antonyms (trái nghĩa)"so-called" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Genuine - IELTS TUTOR xét ví dụ: The genuine expert provided valuable insights.

 • Real - IELTS TUTOR xét ví dụ: The real thief was caught red-handed.

 • Confirmed - IELTS TUTOR xét ví dụ: The confirmed intellectual speaker impressed the audience.

 • Proven - IELTS TUTOR xét ví dụ: The proven scientist's research was widely acknowledged.

 • Certified - IELTS TUTOR xét ví dụ: The certified professional had the necessary qualifications and experience. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"certificate"tiếng anh

 • Accredited - IELTS TUTOR xét ví dụ: The accredited institution met the highest standards of quality.

 • Established - IELTS TUTOR xét ví dụ: The established company had a long history of success.

 • Authentic - IELTS TUTOR xét ví dụ: The authentic artifact was a rare find.

 • Actual - IELTS TUTOR xét ví dụ: The actual reason for the delay was a technical glitch.

 • Verified - IELTS TUTOR xét ví dụ: The verified information was trusted by the media.

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR