Paraphrase & Antonyms (trái nghĩa) của từ "satisfied"

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Paraphrase & Antonyms (trái nghĩa) của từ "satisfied"

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"satisfied" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Content - IELTS TUTOR xét ví dụ: I am content with the progress we've made so far.
 • Pleased - IELTS TUTOR xét ví dụ: She was pleased with the outcome of the project.
 • Fulfilled - IELTS TUTOR xét ví dụ: After completing the marathon, he felt fulfilled.
 • Accomplished - IELTS TUTOR xét ví dụ: After finishing the difficult task, I felt accomplished.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"accomplish"tiếng anh
 • Happy - IELTS TUTOR xét ví dụ: Winning the game made him very happy.
 • Delighted - IELTS TUTOR xét ví dụ: She was delighted with the surprise party.
 • Complacent - IELTS TUTOR xét ví dụ: He became complacent after achieving his goals.
 • Contended - IELTS TUTOR xét ví dụ: After a long day at work, he was contended to relax at home.

III. Antonyms (trái nghĩa)"satisfied" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Unsatisfied - IELTS TUTOR xét ví dụ: I was unsatisfied with the quality of the product I received.
 • Displeased - IELTS TUTOR xét ví dụ: She was displeased with the service she received at the restaurant.
 • Unhappy - IELTS TUTOR xét ví dụ: He was unhappy with the results of his hard work.
 • Frustrated - IELTS TUTOR xét ví dụ: I was frustrated with the slow progress of the project.
 • Dissatisfied - IELTS TUTOR xét ví dụ: The customer was dissatisfied with the size of the portions.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"dissatisfaction"tiếng anh
 • Unfulfilled - IELTS TUTOR xét ví dụ: She felt unfulfilled in her current job.
 • Restless - IELTS TUTOR xét ví dụ: The toddler was restless and couldn't sit still.
 • Discontent - IELTS TUTOR xét ví dụ: The employees were discontent with the management's decision.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR