Paraphrase & Antonyms (trái nghĩa) của từ "pull down" tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Antonyms (trái nghĩa) của từ "pull down" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase từ "pull down" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Demolish - IELTS TUTOR xét ví dụ: The city plans to demolish the old building to make way for a new park  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng động từ "destroy" tiếng anh
 • Dismantle - IELTS TUTOR xét ví dụ: The mechanic had to dismantle the engine to fix the problem.
 • Tear down - IELTS TUTOR xét ví dụ: The construction crew was hired to tear down the old bridge.
 • Take down - IELTS TUTOR xét ví dụ: The store had to take down the sale signs after the promotion ended.
 • Disassemble - IELTS TUTOR xét ví dụ: The toy was easy to disassemble and put back together.
 • Knock down - IELTS TUTOR xét ví dụ: The strong wind knocked down the fence in the backyard.
 • Level - IELTS TUTOR xét ví dụ: The bulldozer leveled the land for the new construction project.
 • Break down - IELTS TUTOR xét ví dụ: The athlete had to break down his technique to perfect it.
 • Remove - IELTS TUTOR xét ví dụ: The homeowner decided to remove the wallpaper and repaint the walls.

III. Antonyms (trái nghĩa) của từ "pull down" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Build - IELTS TUTOR xét ví dụ: The construction company was hired to build a new office building.
 • Erect - IELTS TUTOR xét ví dụ: The workers erected the scaffolding to repair the roof.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "erect" tiếng anh
 • Raise - IELTS TUTOR xét ví dụ: The group of volunteers decided to raise money for the local charity.
 • Construct - IELTS TUTOR xét ví dụ: The architect designed the plans to construct a new museum.
 • Create - IELTS TUTOR xét ví dụ: The artist used various materials to create a unique sculpture.
 • Establish - IELTS TUTOR xét ví dụ: The company hopes to establish a strong presence in the new market.
 • Put up - IELTS TUTOR xét ví dụ: The family put up a new fence in their backyard.
 • Set up - IELTS TUTOR xét ví dụ: The event coordinator had to set up the tables and chairs for the banquet.
 • Install - IELTS TUTOR xét ví dụ: The technician installed the new software on the computer.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR