Paraphrase & Antonyms (trái nghĩa) của từ "organic"

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Paraphrase & Antonyms (trái nghĩa) của từ "organic"

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"organic" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Natural - IELTS TUTOR xét ví dụ: I prefer to eat natural foods without added chemicals or preservatives.
 • Unprocessed - IELTS TUTOR xét ví dụ: I try to eat unprocessed foods as much as possible to maintain a healthy diet.
 • Chemical-free - IELTS TUTOR xét ví dụ: I always look for products that are chemical-free and organic to avoid harmful substances.
 • Non-synthetic - IELTS TUTOR xét ví dụ: I only use non-synthetic fertilizers on my organic garden to promote healthy soil.
 • Whole - IELTS TUTOR xét ví dụ: Eating a whole food diet is important for maintaining a balanced and organic diet. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "whole" tiếng anh
 • Pure - IELTS TUTOR xét ví dụ: I only buy pure and natural products that are free of artificial additives and preservatives.
 • Clean - IELTS TUTOR xét ví dụ: Eating a clean diet means avoiding processed and chemically treated foods in favor of organic options.
 • Untainted - IELTS TUTOR xét ví dụ: I choose to buy untainted, organic produce to ensure I am eating healthy and nutritious foods.
 • Unpolluted - IELTS TUTOR xét ví dụ: I prefer to eat food that is grown in unpolluted, organic environments to avoid harmful chemicals.
 • Pesticide-free - IELTS TUTOR xét ví dụ: I only buy pesticide-free produce to ensure that I am eating organic and healthy foods.

III. Antonyms (trái nghĩa)"organic" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Synthetic - IELTS TUTOR xét ví dụ: Synthetic fertilizers can have harmful effects on the environment and can make food less healthy.
 • Genetically modified - IELTS TUTOR xét ví dụ: Genetically modified foods are not considered organic and can have unknown health effects.
 • Artificial - IELTS TUTOR xét ví dụ: Artificial flavors, colors, and additives are not found in organic foods.
 • Processed - IELTS TUTOR xét ví dụ: Processed foods often contain preservatives and other additives that are not found in organic foods.
 • Tainted - IELTS TUTOR xét ví dụ: Food that is tainted with pesticides and other chemicals is not considered organic.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Diễn đạt"thuần khiết, ngây thơ, trong sáng" tiếng anh (...
 • Polluted - IELTS TUTOR xét ví dụ: Food grown in polluted environments can contain harmful chemicals and toxins.
 • Non-natural - IELTS TUTOR xét ví dụ: Non-natural foods can contain additives and chemicals that are not found in organic foods.
 • Unhealthy - IELTS TUTOR xét ví dụ: Foods that are high in sugar, fat, and salt are generally considered unhealthy and not organic.
 • Inorganic - IELTS TUTOR xét ví dụ: Inorganic foods are grown with synthetic fertilizers and pesticides and are not considered organic.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR