Paraphrase & Antonyms (trái nghĩa) của từ "contaminate" tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Antonyms (trái nghĩa) của từ "contaminate" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"contaminate" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Pollute - IELTS TUTOR xét ví dụ: The factory's waste materials have polluted the nearby river.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"pollute"tiếng anh
 • Infect - IELTS TUTOR xét ví dụ: The contaminated food caused many people to get sick.
 • Corrupt - IELTS TUTOR xét ví dụ: The politicians were accused of corrupting the election process.
 • Spoil - IELTS TUTOR xét ví dụ: The spoiled food had a terrible smell and was thrown away.
 • Pollute - IELTS TUTOR xét ví dụ: Burning plastic bags can pollute the air and harm our health.
 • Infect - IELTS TUTOR xét ví dụ: The bacteria in the contaminated water can infect the whole town.

III. Antonyms (trái nghĩa)"contaminate" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Purify - IELTS TUTOR xét ví dụ: The water was purified before it was used for drinking.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "purify" tiếng anh
 • Cleanse - IELTS TUTOR xét ví dụ: The hospital staff regularly cleanse their hands to prevent infections.
 • Sanitize - IELTS TUTOR xét ví dụ: The kitchen was sanitized after the chef finished cooking.
 • Disinfect - IELTS TUTOR xét ví dụ: The cleaning crew used a disinfectant spray to kill germs in the bathroom.
 • Refine - IELTS TUTOR xét ví dụ: The crude oil was refined into usable products.
 • Clarify - IELTS TUTOR xét ví dụ: The water was clarified through a filtration process to remove impurities.

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR