Paraphrase, Antonyms"state-of-the-art"trong tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Paraphrase, Antonyms"state-of-the-art"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của"state-of-the-art" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • cutting-edge : at the forefront of new developments or techniques; innovative.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      "The company's new product is cutting-edge, using the latest technology to provide a better user experience."
 • leading-edge : at the forefront of new developments or techniques; innovative.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:       "The university's research is leading-edge, tackling some of the most challenging problems in the world."

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"state-of-the-art" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • outdated : no longer in use or fashionable; old-fashioned.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:       "The old computer system is outdated and needs to be replaced."
 • obsolete : no longer in use or fashionable; out of date.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:       "The obsolete software is no longer supported by the vendor."
 • antiquated : old-fashioned; no longer in use or fashionable.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      "The antiquated technology is no longer capable of meeting the company's needs."
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR