Paraphrase, Antonyms"monument"trong tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Paraphrase, Antonyms"monument"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của"monument" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Memorial: IELTS TUTOR xét ví dụ: "The memorial commemorates the sacrifices made by soldiers in the war."

  • Landmark: IELTS TUTOR xét ví dụ: "The historic building serves as a landmark, attracting tourists from around the world."

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"monument" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Insignificant object: Definition: A small or unimportant item that lacks significance or importance. IELTS TUTOR xét ví dụ: "The trinket was an insignificant object amidst the grandeur of the exhibition."

  • Unmemorable site: Definition: A location or place that fails to leave a lasting impression or memory. IELTS TUTOR xét ví dụ: "The nondescript building was an unmemorable site in the city."

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR