Paraphrase, Antonym "decrease"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Paraphrase, Antonym "decrease"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của"decrease" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Descending: IELTS TUTOR xét ví dụ: The hiker was gradually descending the mountain.

 • Decreasing: IELTS TUTOR xét ví dụ: The number of applicants for the job position is decreasing.

 • Dropping: IELTS TUTOR xét ví dụ: The temperature is dropping rapidly as winter approaches. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "drop"tiếng anh

 • Sinking: IELTS TUTOR xét ví dụ: The ship slowly sank beneath the waves.

 • Declining: IELTS TUTOR xét ví dụ: The sales of the product have been steadily declining.

 • Plummeting: IELTS TUTOR xét ví dụ: The airplane started plummeting towards the ground.

 • Lowering: IELTS TUTOR xét ví dụ: The company is gradually lowering its prices to attract more customers.

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"decrease" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Upward: IELTS TUTOR xét ví dụ: The stock prices are showing an upward trend, indicating positive growth.

 • Ascending: IELTS TUTOR xét ví dụ: The climbers were ascending the steep mountain slope.

 • Rising: IELTS TUTOR xét ví dụ: The water level in the river is rising due to heavy rainfall.

 • Increasing: IELTS TUTOR xét ví dụ: The demand for the product is increasing rapidly.

 • Climbing: IELTS TUTOR xét ví dụ: The hikers were climbing the rocky terrain. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "fall" tiếng anh

 • Soaring: IELTS TUTOR xét ví dụ: The kite soared high in the sky, carried by the strong wind.

 • Upward: IELTS TUTOR xét ví dụ: The elevator is moving in an upward direction to the top floor.

 • Growing: IELTS TUTOR xét ví dụ: The population of the city is growing at a rapid rate.

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR