Paraphrase, Antonym"conductor"trong tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Paraphrase, Antonym"conductor"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của"conductor" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"conductor" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Disorganized Definition: Lacking order or coordination. IELTS TUTOR xét ví dụ: The chaotic performance lacked a conductor, resulting in disorganized music.

  • Uncoordinated Definition: Lacking synchronization or harmony. IELTS TUTOR xét ví dụ: The band sounded uncoordinated without a conductor to guide them.>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing

  • Self-directed Definition: Guided or led by oneself. IELTS TUTOR xét ví dụ: The chamber ensemble was self-directed, with each member contributing to the music.

  • Leaderless Definition: Lacking a designated leader or conductor. IELTS TUTOR xét ví dụ: The improvisational group performed without a conductor, embracing a leaderless approach.

  • Unmanaged Definition: Not supervised or overseen by a conductor. IELTS TUTOR xét ví dụ: The unmanaged choir struggled to stay in sync during the performance.

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR