Idioms paraphrase"delicious"tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp 10 idioms paraphrase"delicious"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • A mouth-watering meal: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "This meal is mouth-watering, you'll definitely want to try it."
 • Finger-licking good: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The food at this restaurant is finger-licking good, you'll definitely want to lick your fingers."
 • Tastes like heaven
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The homemade apple pie she bakes always tastes like heaven.
 • Culinary masterpiece:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The gourmet dish he prepared is truly a culinary masterpiece.

 • Savor every bite:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The prime steak was so tender and flavorful, I savored every bite.

 • A taste of heaven: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "This food is a taste of heaven, it's so good."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE