Giải thích phrasal verb: to bear down on

· Phrasal Verb

I. "to bear down on"vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: to bear down on

1. Mang nghĩa"đang lao tới, đang chạy tới"

=to move in a threatening way towards someone or something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  I looked up to see the car bearing down on me. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi nhìn lên để thấy chiếc xe đang lao về phía tôi)
  • A hurricane is bearing down on the east coast. (IELTS TUTOR giải thích:  Một cơn bão đang lao về phía bờ biển phía đông)

2. Mang nghĩa"đè nặng"

=to cause or threaten to cause problems for someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • All of these pressures are bearing down on him. 
  • We have to improve our infrastructure to deal with climate change that is bearing down upon us.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE