Giải thích phrasal verb "step back"

· Phrasal Verb

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về phrasal verb vậy hôm nay IELTS TUTOR Giải thích phrasal verb "step back"

I. Mang nghĩa "dừng lại để suy nghĩ thêm"

=to stop for a moment in order to consider something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Let’s step back and have another look at this.
  • We need to step back and look at all our options.

II. Mang nghĩa "dừng làm việc gì"

=to stop doing or being involved with something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The couple announced they are to step back from their royal duties.
  • Let's just step back from the problem and think about what we could do.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking