Giải thích phrasal verb: stand by

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: stand by

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích phrasal verb: stand by

1. stand by vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"chỗ dự phòng, luôn luôn có mặt, hô đâu có đó, trực"

=If you are standing by, you are ready and waiting to provide help or to take action/to be ready to do something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, stand by thường ở tiếp diễn & là phrasal verb nội động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • British and American warships are standing by to evacuate their citizens if necessary.
 • A boat will be standing by in case of emergency.
 • I have to stand by in the wings. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi phải đứng túc trực gần cánh gà)
 • We will be holding the auditions from nine o'clock tomorrow night so stand by for details.

2.2 Mang nghĩa"không hành động, chỉ đứng nhìn"

=If you stand by and let something bad happen, you do not do anything to stop it/to not take action when you should

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, stand by là phrasal verb nội động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I will not stand by and let democracy be undermined.  
 • The police just stood by and watched as the missiles rained down on us.
 • We can’t just stand by and watch her die.

2.3. Mang nghĩa"trung thành, luôn đứng về phía ai"

=If you stand by someone, you continue to give them support, especially when they are in trouble.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, stand by là phrasal verb ngoại động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I wouldn't break the law for a friend, but I would stand by her if she did.
 • I'll stand by you whatever happens. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ luôn luôn ủng hộ anh dù bất cứ điều gì xảy ra) 
 • I love the way you stand by me. (IELTS TUTOR giải thích: Anh yêu cái cách em ở bên cạnh anh)
 • We knew they would stand by us no matter what we’d done.

2.4. Mang nghĩa"đồng ý với ai"

=If you stand by an earlier decision, promise, or statement, you continue to support it or keep it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, stand by là phrasal verb ngoại động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The decision has been made and I have got to stand by it. 
 • He continues to insist that he wrote nothing but the truth, and he will stand by his word
 • The doctors are standing by their claim that they are not at fault.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking