Giải thích phrasal verb: sit in

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: sit in, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "sit in"là phrasal verb nội động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"biểu tình ngồi"

=to go as a group into a public building and refuse to leave or to allow normal activities to continue there until a situation that you are complaining about is changed/occupy a place as a form of protest.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The workers are sitting in against the factory closures (IELTS TUTOR giải thích: các công nhân đang biểu tình ngồi để phản đối việc đóng cửa nhà máy)
  • Students have been sitting in this week

2. Mang nghĩa"tham gia 1 cuộc họp"

=to be present in a meeting or class, watching it but not taking part in it/attend a meeting or discussion without taking an active part in it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There will be a school inspector sitting in on your class this morning.
  • "Do you mind if I sit in?"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0