Giải thích phrasal verb: sign up

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: sign up IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "sign up"vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"đăng kí học/tham gia cái gì"

=If you sign up for an organization or if an organization signs you up, you sign a contract officially agreeing to do a job or course of study/to agree to do something, or to join a course or organization

IELTS TUTOR lưu ý:

  • sign up for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He signed up as a steward with P&O Lines.
  • How do I sign up for alerts? (IELTS TUTOR giải thích: Làm thế nào để tôi đăng ký (để có) các cảnh báo?) 
  • Why did you sign up for Help.com? (IELTS TUTOR giải thích: Tại sao bạn đăng ký vào trang Help.com?)
  • He's decided to sign up for evening classes. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy quyết định đăng ký lớp học buổi tối)
  • He saw the song's potential, and persuaded the company to sign her up
  • She’s decided to sign up for evening classes.

2. Mang nghĩa"đăng kí cho ai học/tham gia cái gì"

=to put someone’s name on an official list for something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • sign someone up (to do something):

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They’ve signed me up to do voluntary work next month.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0