Giải thích phrasal verb: shoot up

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: shoot up IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "shoot up"vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"tăng nhanh (mang yếu tố bất ngờ, bất thình lình)"

=If something shoots up, it grows or increases very quickly/to grow in size, or increase in number or level, very quickly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Sales shot up by 9% last month. 
  • The fair market value of the property shot up.
  • Petrol prices have shot up in the last six months.
  • David has really shot up since I saw him last. 
  • Prices shot up by 25 percent.

2. Mang nghĩa"cao vụt lên"

=to grow taller very quickly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She’s shot up since the last time we saw her.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0