Giải thích phrasal verb: set down

· Phrasal Verb

I. "set down"là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"ấn định, lập ra, quy định"

=If a committee or organization sets down rules for doing something, it decides what they should be and officially records them/to state officially how something should be done

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The Safety at Sea Bill set down regulations to improve safety on fishing vessels.
  • Those conditions were set down by the United Nations. (IELTS TUTOR giải thích: Những điều kiện đó do Liên Hiệp Quốc chính thức tuyên bố)
  • These conditions were set down by the United Nations.
  • The meeting is set down for Monday. (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc họp đã được ấn định vào thứ hai)

2. Mang nghĩa"viết xuống/ra giấy, ghi ý tưởng/suy nghĩ ra giấy"

=If you set down your thoughts or experiences, you write them all down/to write something on a piece of paper so that it will not be forgotten and can be looked at later

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Old Walter is setting down his memories of village life.
  • Mary set down in writing a statement carefully. (IELTS TUTOR giải thích: Mary đã ghi chép một lời tuyên bố một cách cẩn thận)
  • She set all these events down in her diary.

3. Mang nghĩa"gán cho cái gì là như thế nào"

=to consider something in a particular way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He set the whole experience down as a failure. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta coi toàn bộ kinh nghiệm như là một sự thất bại)

4. Mang nghĩa"xe cộ dừng lại để khách hàng xuống"

=to stop a vehicle so that a passenger can get out

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The bus stopped to set down an old lady. (IELTS TUTOR giải thích: Chiếc xe buýt dừng lại cho một bà già xuống)
  • Passengers may be set down and picked up only at the official stops. (IELTS TUTOR giải thích: Hành khách được xuống xe hoặc lên xe tại những trạm chính thức)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK