Giải thích phrasal verb: rest with sb

· Phrasal Verb

I. "rest with"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"trách nhiệm rơi vào ai, nghĩa vụ trách nhiệm do ai gánh"

=if a decision or responsibility rests with someone, they have the duty or authority to take that decision or responsibility

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The authority to call an emergency meeting rests with the president.
  • We think the responsibility to establish the L/C against the S/C should rest with the buyers, but not the consumers. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi nghĩ rằng trách nhiệm lập L/C dựa theo thư xác nhận bán hàng sẽ thuộc về người mua, chứ không phải người tiêu dùng trực tiếp)
  • The final decision will, of necessity, rest with her parents. (IELTS TUTOR giải thích: Quyết định sau cùng sẽ tùy thuộc vào cha mẹ cô ta)
  • Your claim for compensation of freight should rest with the shipping company. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty tàu biển nên có trách nhiệm đối với yêu cầu đòi bồi thường cước phí của bạn) 
  • The final decision on the planning application now rests with the council.
  • The matter now rests with the medical committee. Responsibility for child care rests with social services.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE