Giải thích phrasal verb: pay out

· Phrasal Verb

I. "pay out"vừa là phrasal verb nội động từ, vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: pay out

1. Mang nghĩa"trả tiền (đặc biệt là số tiền lớn, tiền bảo hiểm)"

=to pay a lot of money to someone/When an insurance policy pays out, the person who has the policy receives the money that they are entitled to receive.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • pay out on sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A non-traditional insurance policy may pay out on much smaller individual losses
  • As you might know, many corporations pay out part of their profits as dividends to their stockholders. (IELTS TUTOR giải thích: Như bạn có thể biết, nhiều công ty trả một phần lợi nhuận của họ như là tiền lãi cổ phần hay cổ tức cho các cổ đông của họ)
  • ....football clubs who pay out millions of pounds for players.
  • Many policies pay out only after a period of weeks or months.

2. Mang nghĩa"dùng tiền làm việc gì, chi trả"

=to spend a lot of money on something, or to pay a lot of money to someone/to spend money

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  I've just paid out $500 on getting the car fixed.
  • I had to pay out £500 to get my car repaired. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã phải trả tới 500 pao cho tiền sửa xe hơi)
  • Betting shop cashiers and managers accept bets from customers and pay out winnings. (IELTS TUTOR giải thích: Thu ngân và quản lý văn phòng cá cược nhận tiền cược từ khách hàng và trả tiền thắng cược)
  •  The federal government paid out $7.7 billion as a result of damage caused by hurricanes this year.
  • I've just paid out €1000 getting the car fixed.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE