Giải thích phrasal verb" pass out

· Phrasal Verb

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Giải thích phrasal verb" pass out

"Pass out" là nội động từ phrasal verb, mang nghĩa xỉu

IELTS TUTOR hướng dẫn Phrasal verb trong tiếng anh

=to suddenly become unconscious, for example because you are too hot

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • People everywhere were passing out from the heat.
  • For one thing, you look like you 're going to pass out at any second. (IELTS TUTOR giải thích: Vì một lý do là bạn trông như sắp bất tỉnh bất cứ lúc nào)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking