Giải thích phrasal verb: level off/level out

· Phrasal Verb

I. "level off"là phrasal verb nội động từ

II. Cách dùng phrasal verb: level off

1. Mang nghĩa"ổn định, chững lại"

=If a changing number or amount levels off or levels out, it stops increasing or decreasing at such a fast speed/if a rate or amount levels off, it stops rising or falling and stays at the same level

IELTS TUTOR lưu ý:

  • level off/out at sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

2. Mang nghĩa"bay là là, tà tà"

=If an aircraft levels off or levels out, it travels horizontally after having been travelling in an upwards or downwards direction.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The aircraft levelled out at about 30,000 feet.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE