Giải thích phrasal verb: leave someone/something out

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: leave someone/something out IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "leave out"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

=to not include someone or something/If you leave someone or something out of an activity, collection, discussion, or group, you do not include them in it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • leave something out of something
 • to not include someone or something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She feels left out because the other children don’t play with her. 
 • We decided to leave the chapter out of the book altogether.
 • Some would question the wisdom of leaving her out of the team.
 • If you prefer mild flavours reduce or leave out the chilli.
 • Now have we left any country out?
 • What you include and leave out depends on your individual circumstances. (IELTS TUTOR giải thích: Cái mà bạn bao gồm và bỏ ra tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh cá nhân riêng)
 • Why did you leave out the second question on your examination? (IELTS TUTOR giải thích: Tại sao anh lại bỏ sót câu hỏi thứ hai trong bài thi của anh?)
 • In writing down these sentences, be careful not to leave out any words. (IELTS TUTOR giải thích: Khi viết những câu này, hãy cẩn thận đừng bỏ sót từ nào)
 • In which sentence would it be possible to leave out the relative pronoun or use that? (IELTS TUTOR giải thích: Trong những câu nào thì có thể bỏ đại từ quan hệ hoặc dùng "that"?)
 • You can leave the butter out of this recipe if you're on a low-fat diet. 
 • I've made a list of names - I hope I haven't left anyone out. 
 • None of the other children play with her, and I think she feels left out (= feels that no one wants to be her friend).
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0