Giải thích phrasal verb: lean to/towards/toward something

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: lean to/towards/toward something IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "lean to/towards/toward something"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"nghiêng về"

=If you lean towards or lean toward a particular idea, belief, or type of behaviour, you have a tendency to think or act in a particular way/to be interested in something and be likely to do a particular activity

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Politically, I lean towards the right
  • Most scientists would probably lean toward this viewpoint.
  • The UK leant towards the US proposal.
  • She's not sure what she wants to do, but she's leaning towards medicine.
  • We didn't lean towards communism. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi không thiên về chủ nghĩa cộng sản)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0