Giải thích idiom "take a turn for the worse/take a turn for the better" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "go from strength to strength" tiếng anh

Mang nghĩa"trở nên tốt hơn, xấu hơn"

(of things or people) to become better or worse

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His fortunes have taken a turn for the better 
  • Her health has taken a turn for the worse.
  • And my life could have easily taken a turn for the worse. (IELTS TUTOR giải thích: Và cuộc đời tôi đã có thể dễ dàng quay ngược đi theo hướng tồi tệ)
  • Everything takes a turn for the better. (IELTS TUTOR giải thích: Mọi việc có chiều hướng tốt lên) 
  • Business has taken a turn for the better. (IELTS TUTOR giải thích: Công việc kinh doanh đã có chiều hướng tốt lên) 
  • When the conditions take a turn for the worse, the basic antagonism between monopoly and the people stand out in bold relief. (IELTS TUTOR giải thích: Khi tình hình chuyển biến xấu đi, mâu thuẫn đối kháng căn bản giữa các tư bản độc quyền và nhân dân được thể hiện hết sức rõ ràng)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE