Giải thích idiom "take a chance" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "take a chance" tiếng anh

Mang nghĩa "đánh liều"

=to do something even though it involves risk

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Lorraine didn’t know me but she took a chance on my honesty. 
  • It is just not worth taking any chances.
  • Although rain was forecast we decided to take a chance on it and have the party out of doors. (IELTS TUTOR giải thích: Mặc dù trời mưa đã được dự báo trước chúng tôi quyết định đi và có bữa tiệc ngoài trời)
  • When you take a chance, you try to do something although there is a large risk of danger or failure. 
  • You take a chance on the weather if you holiday in the U.K. 
  • From then on, they were taking no chances. Dennis was not a man to take chances.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE