Giải thích idiom: step back (in time)

· Idiom

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về phrasal verb vậy hôm nay IELTS TUTOR Giải thích idiom: step back (in time)

Mang nghĩa "ngược dòng thời gian"

=to go back into the past

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Visiting her house was like stepping back in time/stepping back 50 years.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking