Giải thích idiom "off the beaten path/track" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "off the beaten path/track" tiếng anh

Mang nghĩa "hoang vu, nơi hẻo lánh không nhiều người lui tới "

=to become very angry or upset/A place that is off the beaten track is in an area where not many people live or go.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Tiny secluded beaches can be found off the beaten track.
  • They live miles off the beaten track. (IELTS TUTOR giải thích: Họ sống ở một vùng hẻo lánh)
  • There is a quaint little village far off the beaten track. (IELTS TUTOR giải thích: Có một ngôi làng nhỏ có vẻ cổ nằm cách biệt với những nơi ồn ào)
  • a quaint little village far off the beaten track
  • The farmhouse we stayed in was completely off the beaten track.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE