Giải thích idiom "(make/hit) the big time" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "(make/hit) (the) big time" tiếng anh

Mang nghĩa "thời tới, vận may, rất thành công"

=to become very famous and successful/the big time great success in a profession, especially the entertainment business

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The fashion designer hit the big time in 1935, when he was chosen to design the Duchess of Gloucester's wedding dress.

  • Football has hit the big time in my country, thanks to widespread television broadcasts

  • a bit-part actor who finally made/hit the big time

  • She finally hit the big time (= became famous or successful) with her latest novel.

  • You've really made the big time now (= become famous or successful).

  • Mafalda used to work in a supermarket. Then she hit the big time and she got a job as the star actress in a movie. (IELTS TUTOR giải thích: Mafalda trước đây đã làm việc cho một siêu thị. Bỗng cô ấy trở nên rất thành công và là nữ minh tinh màn bạn trong một bộ phim)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE