Giải thích idiom: lend itself to something

· Idiom

lend itself to something = rất thích hợp cho...

(to be good for a particular use)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Famous people do not lend itself to marriage. (IELTS TUTOR giải thích: Những người nổi tiếng không thích hợp với kết hôn)
  • This room doesn't lend itself to bright colors. (IELTS TUTOR giải thích: Căn phòng này không hợp với màu tươi sáng)
  • The novel would lend itself very well to a TV mini - series. (IELTS TUTOR giải thích: Cuốn tiểu thuyết sẽ đặc biệt thích hợp với một bộ phim truyền hình nhiều tập)
  • The book really lends itself to being turned into a film.
    • IELTS TUTOR giải thích: quyển sách này cực kì phù hợp để chuyển thể thành phim

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK