Giải thích idiom "know sth/sb inside out" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "know sth/sb inside out" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "walk" tiếng anh

II. Giải thích idiom "know sth/sb inside out" tiếng anh

Mang nghĩa"biết rất rõ ai/cái gì, rành"

=to know someone or something very well

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He knows that computer program inside out.
 • He knows the system inside out.
 • Liam has played for and against some of the greatest clubs in Europe and knows the game inside out.
 • As he was a thoroughly professional journalist, he already knew the media inside out. 
 • Of course, if everyone knew their partners inside out, there's a good chance no-one would ever plight their troth. 
 • He stutters, but he caddied for me for five years and he knows the game inside out. 
 • I know this one Inside out! 
 • I know him inside out because I 'm his buddy. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi biết anh ta tường tận vì tôi là bạn thân của anh ta)
 • Nha Trang is my hometown, but I still don't feel I know it inside out. (IELTS TUTOR giải thích: Nha Trang là quê nhà của tôi nhưng tôi vẫn không cảm thấy hiểu rõ về nó)
 • They know their stuff inside out, but most importantly they also look like they are having a whale of a time. 
 • Start off by adding every email address you know, and click on all the options until you know it inside out.
 • As he was a thoroughly professional journalist, he already knew the media inside out. 
 • He stutters, but he caddied for me for five years and he knows the game inside out. 
 • I know this one Inside out! 
 • Start off by adding every email address you know, and click on all the options until you know it inside out. 
 • They know their stuff inside out, but most importantly they also look like they are having a whale of a time. 
 • Of course, if everyone knew their partners inside out, there's a good chance no-one would ever plight their troth.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE