Giải thích idiom "in the dark" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "in the dark" tiếng anh

Mang nghĩa "không biết về việc gì đó"

​=If you are in the dark about something, you do not know anything about it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The investigators admit that they are completely in the dark about the killing. 
  • I managed to keep my parents in the dark about this. I'm as much in the dark as you.
  • Workers were kept in the dark about the plans to sell the company. 
  • She arrived at the meeting as much in the dark as everyone else.
  • Our boss tends to keep us in the dark most of the time. 
  • “Do you know anything?” “No, I'm completely in the dark, like everyone else.”
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE