Giải thích idiom "in the dark (about something)" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "in the dark (about something)" tiếng anh

Mang nghĩa"mù tịt, hoàn toàn không biết"

=not knowing very much about something, because other people are keeping it secret from you

IELTS TUTOR lưu ý:

 • keep someone in the dark (about something) (=not tell someone about something because you want to keep it secret from them)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We are still very much in the dark about how the money was lost. 
 • You’ve kept us totally in the dark about what happened that night.
 • Our boss tends to keep us in the dark most of the time. 
 • I am completely in the dark about his intentions. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi hoàn toàn không biết gì về những ý định của nó)
 • They kept me in the dark about their plans. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không hề biết gì về kế hoạch của họ)
 • Charles kept us all in the dark about his win. (IELTS TUTOR giải thích: Charles giấu kín tất cả chúng tôi chuyện anh ta thắng cuộc)
 • I was in the dark about it until she told me. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi chẳng biết gì về chuyện này cho đến khi bà ta nói cho tôi rõ)
 • “Do you know anything?” “No, I'm completely in the dark, like everyone else.”
 • The investigators admit that they are completely in the dark about the killing
 • I managed to keep my parents in the dark about this. 
 • I'm as much in the dark as you.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE