Giải thích idiom "if my memory serves me (well​/​right​/​correctly) " tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "if my memory serves me (well​/​right​/​correctly) " tiếng anh

Mang nghĩa"nếu tôi không nhầm"

=used for saying that you think you have remembered something correctly/if I remember correctly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was mayor from 1945 to 1949, if my memory serves me correctly.
  • I think he was called Blake, if my memory serves me right. 
  • If memory serves, we turn left here.
  • If my memory serves me right, tomorrow is your birthday. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu tôi không nhầm, ngày mai là sinh nhật của anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK