Giải thích idiom "go from strength to strength" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "go from strength to strength" tiếng anh

Mang nghĩa"càng nhiều thành công"

=If a person or organization goes from strength to strength, they become more and more successful or confident/to gradually become more successful

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Since she became the boss, the company's gone from strength to strength. (IELTS TUTOR giải thích: Từ khi cô ta trở thành bà chủ, công ty càng có nhiều thành công hơn)
  • Since her heart and lung transplant operation she has gone from strength to strength. 
  • A decade later, the company has gone from strength to strength.
  • The firm's gone from strength to strength since the new factory was built.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE