Giải thích idiom "go down in history" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "go down in history" tiếng anh

Mang nghĩa "ghi tên vào lịch sử"

=If someone or something goes down in history, people in the future remember them because of particular actions that they have done or because of particular events that have happened.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Bradley will go down in history as Los Angeles' longest serving mayor. 
  • Her name will go down in history. (IELTS TUTOR giải thích: Bà ấy sẽ được ghi tên vào lịch sử)
  • The efforts we made will go down in history. (IELTS TUTOR giải thích: Những nỗ lực mà chúng tôi đã làm sẽ được ghi vào lịch sử)
  • He'll go down in history as one of the country's finest leaders. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy sẽ được ghi vào lịch sử như là một trong những nhà lãnh đạo tốt nhất của đất nước này)
  • ...a day that will go down in history.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE