Giải thích idiom "gain ground" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "gain ground" tiếng anh

1. Mang nghĩa"bắt đầu thành công, bắt đầu nổi tiếng, được chấp nhận"

=to become more successful, popular, or accepted

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The Democratic candidate is rapidly gaining ground in many states.
 • The Republicans are gaining ground in the southern states. 
 • He will gain ground. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta sẽ tiến bộ)
 • However, Democrats gained ground in North Carolina, taking the House majority and increasing their margin in the Senate. 
 • Recent polls show him gaining ground. 
 • Stronger privacy protections are gaining ground with voters in the latest polls. 
 • Three polls of marginal seats show the Conservative Party gaining ground.
 • There are strong signs that his views are gaining ground. 
 • The Christian right has been steadily gaining ground in state politics.

2. Mang nghĩa"tiến lên, bắt đầu dành lợi thế (chiến tranh)"

=to get control of more of an area in a war

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our men began to gain ground forcing the enemy back towards the river. (IELTS TUTOR giải thích: Quân đội của chúng ta bắt đầu tiến lên đẩy lùi quân địch về phía sông)
  • Our primary objective is to gain command of the high ground. (IELTS TUTOR giải thích: Mục tiêu chính của chúng tôi là giành được quyền kiểm soát của vùng cao)
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE