Giải thích idiom "for starters" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "for starters" tiếng anh

Mang nghĩa "trước hết; bắt đầu là"

=as the beginning or first stage of something/You use for starters when you mention something to indicate that it is the first item or point in a series.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • For starters, we ought to explain why we’re here. 
  • £25? That’ll do for starters.
  • For starters, people everywhere have become more savvy, more skeptical and even cynical. (IELTS TUTOR giải thích: Đối với những người mới bắt đầu, mọi người ở mọi nơi đã trở nên thành thạo hơn, đa nghi hơn và chỉ trích nhiều hơn)
  • These prizes are just for starters. 
  • Other exciting offers are flooding in. 
  • Her manager said, 'It will cost her 1.5 million pounds for starters if she loses.'

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE