Giải thích idiom "creature of habit" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "creature of habit" tiếng anh

Mang nghĩa"nô lệ của thói quen"

=If you say that someone is a creature of habit, you mean that they usually do the same thing at the same time each day, rather than doing new and different things/someone who always does the same thing in the same way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Jesse is a creature of habit and always eats breakfast.
  • My father's such a creature of habit - he always has to have a biscuit and a cup of tea at bedtime.
  • She is a creature of habit. Every morning she always gets up early, makes a cup of coffee and reads newspaper and then does many things as usual. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy là tuýp người mà cuộc sống hằng ngày bị ảnh hưởng sâu sắc vì thói quen. Sáng ra là cô ta dậy sớm, pha cà phê, đọc báo rồi làm những việc khác như mọi ngày)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE