Giải thích idiom "back in the day" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "back in the day" tiếng anh

Mang nghĩa "hồi đó, ngày xưa"

=used for talking about a time in the past, usually when you are remembering nice things about that time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Back in the day, we had an apartment with a swimming pool.
  • Back in the day, he was serious about football. Now he's at college he doesn't have time for games with us. (IELTS TUTOR giải thích: Ngày xưa anh ta rất thích đá bóng. Bây giờ anh ta vào trường Cao đẳng và không có thời gian chơi với chúng tôi)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE