Giải thích idiom "as the saying goes" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "as the saying goes" tiếng anh

Mang nghĩa "có câu nói rằng, tục ngữ nói rằng...(khi dẫn một câu nói hoặc thành ngữ...)"

=used to introduce or append an expression, drawing attention to its status as a saying or as not part of one's normal language.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • "I am, as the saying goes, burned out"
  • "More haste, less speed", as the saying goes. (IELTS TUTOR giải thích: Tục ngữ có câu: "Dục tốc bất đạt.")
  • Well, as the saying goes,"A problem shared is a problem halved". (IELTS TUTOR giải thích: À, theo như một câu châm ngôn thì, "Một vấn đề được sẻ chia là nó đã vơi đi một nửa") 
  • As the saying goes, you learn in your twenties, and earn in your thirties. (IELTS TUTOR giải thích: Như ngạn ngữ xưa đã nói, bạn học hỏi khi hai mươi, và kiếm tiền khi ba mươi tuổi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE