Giải thích cụm"away from home"tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích cụm"away from home"tiếng anh

Mang nghĩa"không ở nhà, ở xa nhà, đi vắng"

=not at one's house

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I will be away from home for two weeks.
  • I work far away from home. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đi làm xa nhà)
  • She's away from home (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy vắng nhà)
  • He spent a fortnight away from home. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta xa nhà đã nửa tháng)
  • Merchant seamen spend long periods away from home. (IELTS TUTOR giải thích: Thủy thủ tàu buôn thì trải qua những chuyến dài ngày xa nhà)
  • She suddenly regretted having run away from home. (IELTS TUTOR giải thích: Bỗng nhiên cô ấy hối tiếc việc bỏ nhà đi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK