Collocation với từ "prescribe"

· Collocation

I. Kiến thức liên quan

II. Collocation với từ "prescribe"

1. be legally prescribed: thuốc hợp pháp

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The drug can no longer be legally prescribed

2. be prescribed for: kê thuốc cho ai/cho bệnh gì

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • drugs prescribed for high blood pressure 
  • What can you prescribe for migraine? (IELTS TUTOR giải thích: Đau nửa đầu ông trị bằng thuốc gì?)
  • I'll prescribe some medicine for you. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ kê toa thuốc cho anh)
  • What do you prescribe for this pain? (IELTS TUTOR giải thích: Ông cho thuốc gì để khỏi đau?)
  • Your doctor may prescribe drugs for this case. (IELTS TUTOR giải thích: Bác sĩ của bạn có thể kê đơn thuốc cho trường hợp này)
  • I will prescribe fluoride supplements for your child. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ ghi toa flo-rit tăng cường cho con của bạn)
  • This drug is often prescribed for women with heart trouble

3. be narrowly, rigidly, strictly, tightly prescribed

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The curriculum is rigidly prescribed from an early age. 
  • Everything about her life was strictly prescribed

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0