Collocation với từ "enjoy"

· Collocation

I. Kiến thức liên quan

II. Collocation với từ "enjoy"

1. adv + enjoy

enormously, greatly, hugely, immensely, really, thoroughly, tremendously + enjoy

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She greatly enjoys her work. 
  • We enjoyed the game immensely.

2. verb + enjoy

be able to, seem to, begin to+ enjoy

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The kids all seemed to enjoy themselves. 
  • I was just beginning to enjoy it when the rain came down.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0