Collocation với từ "dominate"

· Collocation

I. Kiến thức liên quan

II. Collocation với từ "dominate"

1. completely, entirely, totally + dominate

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She completely dominated the conversation.

2. increasingly + dominate

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His work increasingly dominates his life.

3. largely, overwhelmingly + dominate

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0