Collocation với từ "deprive"

· Collocation

I. Kiến thức liên quan

II. Collocation với từ "deprive"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • deprive someone of something - to take something away from someone
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The war deprived the people of their homes and livelihoods.
 • deprive someone of their rights - to take away someone's legal or moral rights
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The prisoners were deprived of their right to a fair trial.
 • deprive someone of their freedom - to take away someone's liberty
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The political prisoner was deprived of his freedom for 20 years.
 • deprive someone of their childhood - to prevent someone from having a normal childhood
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The child soldiers were deprived of their childhood by being forced to fight in the war.
 • deprive someone of their dignity - to treat someone with disrespect or contempt
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The prisoners were deprived of their dignity by being forced to wear humiliating uniforms.
 • deprive someone of their sleep - to prevent someone from sleeping
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The long hours at work deprived her of her sleep.
 • deprive someone of their appetite - to make someone lose their desire to eat
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The news of her friend's death deprived her of her appetite.
 • deprive someone of their senses - to make someone lose their senses
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The blow to the head deprived him of his senses.
 • deprive someone of their life - to kill someone
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The murderer deprived the victim of their life.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0